CONGLOMUS betyder for os
                 "forskellighed, fællesskab, komplementære kompetencer, samlet styrke"

 

Hvem er vi interessante for?

Conglomus understøtter fornyelsesprocesser i private virksomheder, offentlige institutioner og (not for profit) interesse-organisationer - vores metier er at medvirke til at skabe optimale rammer for virksomhedens egen idegenerering og udviklingsindsatser.

Vi arbejder ikke som konsulenter i traditionel forstand, men fungerer som katalysatorer. Ved at sætte strøm til både det fysiske og det idemæssige er vi med til at starte virksomhedens egen idegenerering og bevægelse mod en kontinuerlig udviklingsindsats.

Ledere, specialister, nøglepersoner, meningsdannere etc. med baggrund i alle organisationstyper mødes for at udveksle og (ikke mindst) udvikle viden, løsninger og synsvinkler på aktuelle problemstillinger.

Vores målgruppe

 

Hvad er vores funktion?

Vi vil sætte en ny standard for organisationsudvikling. Vores afsæt findes i den kendsgerning, at de fleste organisationer faktisk kan langt mere en de selv er bevidst om. Der findes mængder at uudnyttet kompetence i enhver organisation - vi kan finde disse skjulte kompetencer.

Kunsten er nemlig ikke alene at få de rette ideer, men også at bringe ideerne fra det abstrakte til det konkrete, at omsætte det visionære til målelige forbedringer eller udviklingsforløb/-projekter.

Vores deltagelse er situationsbestemt, idet vi som minimum faciliterer processen, men ofte også går ind i en direkte sparring omkring specifikke emner. Vi kan igangsætte initiativer til træning og metodeunderstøttelse.

Vi lægger en strategi for, hvordan man bevæger sig fra vidensamfundet til kunnen-samfundet. Viden i sig selv er ikke meget værd. Viden bliver først værdifuld, når man er i stand til at omsætte den til konkret handling.

 

Netværket - åben, tværorganisatorisk, extravert

Conglomus netværk arbejder dels med konkrete udfordringer med baggrund i deltagernes organisation eller individuelle hverdag, dels med problemstillinger, som deltagerne ønsker fordybelse i - valgt med udspring i aktuelle forkusområder. Deltagerne udvælger sammen netop de udfordringer, som man i fællesskab kan enes om at arbejde detaljeret med.

Etablering af fora, der fungerer på niveau med tænketanke, interessesammenslutninger eller lignende, er vigtige bestanddele i de fortsatte bestræbelser på fornyelse. Muligheden for at kunne diskutere udfordringer og bearbejde aktuelle tilstande giver værdi for alle deltagere. Det er en meget givtig proces at skulle bearbejde sine egne problemstillinger, så de findes i en form, hvor de kan fremlægges med henblik på, at andre skal kunne belyse og være med til at løse op. Der kan være et mindst ligeså stort udbytte ved at være een af de rådspurgte - at kunne få lov til at øse af egne erfaringer i en situation, hvor man uden personlige risici og næsten objektivt kan vurdere et problem og komme med forslag til dets løsning.

Specialister og ledere i private virksomheder og offentlige institutioner mødes for at udvikle viden, ideer og løsninger - alt sammen i relation til aktuelle ledelsesproblemstillinger med baggrund i den enkeltes hverdag. Netværket giver desuden mulighed for sparring med erfarne konsulenter, som med stort overblik kan fremfinde løsningsmetoder og udpege indsatsområder.

Et forum for nytænkning med ligesindede - hvor man samles omkring temaer af fælles interesse. Det er deltagerne selv, der driver netværket - og fastlæggermål og styrer indholdet. Vi bidrager med metode og støtte i form af mentoring eller coaching.

Kendetegnende for netværkene er, at de er løsningsorienterede. Nok er inspiration, cases, best practice, ideudvikling mv. vigtige ingredienser i netværksarbejdet, men det vigtigste element er dog, at hver enkelt deltager skaber konkrete løsninger, der er brugbare i egen organisation eller som led i egen udvikling.

At netværkene er løsningsorienterede gør sparring til et naturligt element i enhver dialog og miljøet er kendetegnet af, at deltagerne er aktivt involverede og villige til at dele viden med hinanden. Det resulterer endvidere i, at der skabes synergi omkring målrettede løsninger og der findes genveje til eller genbrug af løsninger.

Samtidig med, at der opstår et udgangspunkt for forretningsmæssig fornyelse, vil der ofte være en række tillægsgevinster som konsekvens af netværkets intensitet, nemlig personlig udvikling og vækst i faglig kompetence samt muligheder for at knytte nye eller tættere bånd til andre personer i netværket.

En Conglomus netværk er ikke som alle andre netværk. Hensigten ligger ud over at udveksle erfaringer og bygge værdifulde kontakter. Det er ikke kun et mål at blive et fristed, hvor man på et uformelt grundlag kan diskutere åbent og udveksle erfaringer - men i sandhed osse at skabe resultater og forankre processer. Det fortrolige samlingspunkt er præget af kravet om indsats for at udvikle konkrete og brugbare løsninger - der direkte kan tages i anvendelse og give umiddelbar forretningsmæssig værdi.

Netop for at sikre, at hver enkelt får udbytte, er opstillingen af specifikke resultatmål for den enkeltes deltagelse, en vigtig ingrediens. Der skal være en målelig gevinst.

Løsningsattituden medvirker til at identificere indsatser, der kan kobles med disse temaer konkrete problemstillinger, der skal bygge på forhold, der er kendt i en eller flere af de enkelte virksomheder.

udviklingsforløb er en labyrint, hvor mange veje ender blindt
vinde vil dem som vender, hvor de blinde veje ender

 

Netværket - On Site - intravert

Vores fokus er endvidere rettet mod virksomhedsprojekter - vi håndterer en hel virksomheds forandringsproces

Vel agerer vi på organisationens præmisser - men vi går benhårdt efter at sikre opbygningen af fornyelseskompetence internt i organisationen. Det ser vi som et afgørende element i enhver udviklingsproces. Nok skal den konkrete opgave løses, men der skal samtidig ske en forankring af læringen i organisationen - som sætter organisationen bedre i stand til at forestå forandringer og løfte fremtidige opgaver.

Det er dog sjældent nok - skal det store skridt tages, så er det gerne sådan, at mange forandringer bedst sættes i værk med assistance udefra - med nye øjne på mulighederne for forandring. At sætte scenen for videndeling i praksis, kompetenceudvikling af medarbejderne eller gennemsigtighed i komplekse organisationsstrukturer kræver mere end blot hensigtserklæringer og god vilje.

Det må erkendes, at vedholdende udvikling af strategier, forretningssystemer og -koncepter er en forudsætning for overlevelse i de fleste sektorer. Evnen til at skabe og vedligeholde kontinuerlige processer omkring disse områder bliver udslagsgivende for succes.

Der bør ikke være tvivl om, at en organisations samlede viden har stor værdi og ingen vil undervurdere betydningen af evnen til anvende denne viden, når det gælder at imødekomme og tilpasse sig ændringer i omgivelserne. Det vigtigste issue er samtidig nok det mest oversete, desværre - det handler om evnen til at aggregere ny viden - ja, at vide noget nyt i det hele taget.

Kompetencer, der kan skabe fornyelse og forandring bliver vitale for virksomhedens adræthed. Konkrete opgaver, der relaterer sig til virksomhedens core business, skal løses - det er simpelthen et økonomisk krav. Samtidig skal processer evalueres og forfines, der skal uddrages læring til forankring i organisationen, så den næste bakke bliver nemmere at forcere end de(n) forrige

Organisationer kan langt mere end de selv tror. Der findes masser af kompetence rundt omkring i enhver organisation. Kunsten er at få de rette ideer, at omsætte ideerne til konkrete udviklingsforløb, samt at finde de skjulte kompetencer og udvikle dem via coaching, træning og instrumentering i et effektivt projektforløb.

 

Hvilket udbytte?

Ideen er enkel og ligetil: Videndeling, fællesskab, sparring og (tekniske) stordriftsfordele

Inspiration er et centralt element, når der tales om at skabe fornyelse indefra: Nye ideer til udvikling af organisationen, forbedring af forretningen, udnyttelse af teknologiske muligheder eller til at løse nogen af de større ledelsesmæssige udfordringer.

Meget af den inspiration kan hentes indefra, og man må ikke overse, at den interne viden og historik er extremt vigtig for processens afsæt og forløb. Der skal tages hensyn til processer og rutiner, der måske ligger dybt lejret i organisationen og dens måde at tænke på. Gevinsten, der kommer af, at den enkelte føler sig involveret og påtager sig det ejerskab for de emner, man er en del af, kan ikke gøres stor nok. Omvendt trækker manglende mulighed for at gøre sig fri af vanetænkningen, indarbejdede rutiner og normsæt den anden vej. Det resulterer alt for mange gange i, at man ikke formår at skabe et rum, der er stort nok til den udfoldelse, der er nødvendig og ikke magter at lette fra jorden for at nå helikopter-perspektivet.

Omverdenen må tages til hjælp. Andre kilder til nye anskuelser kan komme fra kurser, bøger og artikler i aviser, tidsskrifter og weblogs. Herigennem formidles ofte de nyeste trends på en overskuelig måde. Det samme gælder de største fejltagelser, der osse udstilles her. Evner man at uddrage den rette learning lesson, ligger meget værdifuld information gemt her i de omtalte medier. Betydningen understreges af, at det ofte er ideer udsprunget af disse fortællinger, der netop igangsætter forandringsprocessen og lukker op for nye muligheder.

Iscenesættelse af fornyelse indefra - en af hovedhjørnestenene….

Når det drejer sig om fornyelsesprocesser, kan organisationer få nytte af sparring og metodeudvikling til at udvikle kompetencen, så evnen til at identificere relevante problemstillinger og forholde sig pragmatisk til fremfundne løsninger går hånd i hånd med forankring af læringen. Gennem tilsvarende processer lægges der vægt på at tegne et holistisk verdensbillede, så også betydningen af organisationens interne liv bringes i fokus.

Vores opgave er at give dig de redskaber og den styrke, der skal til, for at du kan drive dine egne netværk som en del af en kontinuerlig forandringsproces.

Målene kan være

Forudsætninger

I en venskabelig omgangform, med åbenhed indad og diskression udad, gives støtte og kritik. Ved at afdække stærke og svage sider og identificere muligheder og trusler (SWOT), når man frem til at give hinanden forslag til forbedringer og ideer til nye veje at gå, fx. ved anvendelse af the Balanced Scorecard.

En sparringsgruppe mødes regelmæssigt 4 til 6 gange årligt - det plejer at være tilstrækkeligt til kunne holde fast i og penetrere vigtige problemstillinger.

Vi medvirker i hele forløbet ved at katalysere processen og holde fokus på de essentielle områder. Desuden holder vi den individuelle kontakt og giver personlig råd og vejledning.

 


fyld dit liv -

- få fordele af netværket